Kreativno jedro: Simulacije

Simulacija v logistiki, proizvodnih sistemih in sistemih strežbe

Proizvodni, logistični in storitveni sistemi v sodobnem gospodarstvu so vse bolj kompleksni, hkrati pa globalizacija in krizne razmere zahtevajo stalno optimizacijo stroškov in razvoj novih izdelkov, storitev in poslovnih modelov. Danes številna podjetja še vedno uporabljajo za planiranje storitev, proizvodnje ter operacij v transportu intuicijo, občutek in zastarelo tehnologijo za pridobivanje informacij, ki največkrat še vedno temelji na papirnem in v veliki meri ročnem delu. Tak pristop navadno vodi v nepotrebne dodatne stroške, slabo kakovost storitev in nezmožnost reagiranja na zahteve kupcev v realnem času.

Računalniško modeliranje in simulacija sistemov sta ena od novejših metod optimizacije, ki pa se močno razlikuje od klasičnih matematičnih metod, kot so linearno programiranje in stohastični modeli, ker omogoča razvoj bolj prilagodljivih in uporabnikom lažje razumljivih rešitev. Modeliranje in simulacija v primerjavi s starejšimi metodami operacijskih raziskav omogočata iskanje optimizacijskih rešitev tudi v pogojih, ko neposredna izdelava matematičnega modela sistema ni možna ali smiselna, omogoča enostavnejšo, bolj realistično in podrobno prestavitev problema, z manj abstrakcije in bistveno enostavnejše spreminjanje elementov modela in njihovih lastnosti, kar pomeni daljšo življenjsko dobo rešitev.

V okviru raziskovalnega projekta bomo razvijali nove metode in orodja za potrebe simulacije, modeliranja in optimizacije konkretnih procesov na področju načrtovanja proizvodnje, transportne logistike in storitvenih sistemov v regionalnem in nacionalnem gospodarstvu. Za razvoj vizualnih, interaktivnih simulacijskih modelov z uporabo metod sistemske dinamike in dogodkovne simulacije pa bomo razvili primerno spletno okolje. Tako bomo pripravili orodja, s katerimi bi podjetja lahko znižala svoje stroške, zmanjšala število napak, povečala hitrost dela in zmanjšala količino potrebnega dela zaposlenih. S tem se bo povečala varnost ljudi, učinkovitost dela in konkurenčnost gospodarstva, pozitiven pa bo tudi učinek na okolje.

Projekt se bo izvajal po naslednjih stopnjah:

  1. Analizirali bomo raziskave na področju načrtovanja proizvodnje, obratne in medobratne logistike, logistike v transportnih sistemih in storitvenih sistemov.
  2. Identificirali bomo specifične probleme in področja, kjer je potreben razvoj novih metod in/ali orodij za izgradnjo modelov in simulacijo ter optimizacijo sistemov in procesov v sistemih.
  3. Razvili bomo nove pristope k izgradnji dogodkovnih in zveznih simulacijskih modelov.
  4. Razvili bomo modele, mreže in implementirali genetske algoritme za razvoj razporedov in scenarijev za potrebe načrtovanja proizvodnje, transporta in storitev oziroma za optimizacijo proizvodnih, logističnih in storitvenih procesov.
  5. Razvili bomo orodje za izgradnjo simulacijskih modelov po metodi vizualnega interaktivnega modeliranja v splošnih programskih jezikih in okliju Matlab.
  6. Razvili bomo aplikativne rešitve za realne probleme in s tem ustvarili javno dostopen spletni vmesnik za dostop do orodja za izgradnjo simulacijskih modelov.
  7. V projektu razvito znanje in orodja za izgradnjo simulacijskih modelov ter učnih primerov bomo integrirali v naše študijske predmete.
  8. Metode modeliranja in simulacije ter razvito orodje za izgradnjo simulacijskih modelov bomo promovirali v izobraževalnih ustanovah in drugih organizacijah.